back to home dude

Chạy 3

Chạy 3

Về Chạy 3

Đã đến lúc để chạy (và nhảy) để sống sót! Di chuyển từ trái qua phải và dùng cả những bức tường để sống sót đến cuối cùng. Bạn co thể vượt qua những màn chơi đầy thử thách này không?