back to home dude

Cái bóng của Mike

Cái bóng của Mike

Về Cái bóng của Mike

chiếc máy bán hàng đã nuốt rất nhiều tiền của bạn nhưng bạn không lấy lại được gì từ chiếc máy đó. Giờ thì quá đủ. Xem ai sẽ là người chiến thắng... bạn hay là chiếc máy?