back to home dude

Busman 2 HD

Busman 2 HD

Về Busman 2 HD

Bạn là một tài xế xe buýt! Lái chiếc xe buýt theo đúng đường để đến bãi đậu xe và đậu chiếc xe vào đó. Dĩ nhiên là đừng đâm vào bất cứ thứ gì.