back to home dude

Blue Blox 2

Blue Blox 2

Về Blue Blox 2

Di chuyển những khối gạch khác màu để 2 khối gạch vuông màu xanh đặt cạnh nhau sao cho khối vuông màu xanh không bị rơi xuống đất!