back to home dude

Battle City Tank

Battle City Tank

Về Battle City Tank

di chuyển chiếc xe tăng của bạn qua chiến trường và tiêu hủy tất cả những thứ đối diện nó. Cảnh giác, đừng để chúng bắn vào bạn, vì bạn sẽ mất mạng.