back to home dude

Bài 6 lá

Bài 6 lá

Về Bài 6 lá

Hãy loại bỏ các lá bài bằng cách tạo bộ với những con số tăng dần hoặc giảm dần.