back to home dude

Bạch Tuộc Ôm

Bạch Tuộc Ôm

Về Bạch Tuộc Ôm

Những con bạch tuộc này không ngừng nhân lên. Chúng tôi không thể tách rời chúng. Bạn có thể giúp chúng tôi chứ? Vuốt màn hình để thu thập những con bạch tuộc giống nhau. Di chuyển từ ba con bạch tuộc trở lên. Bạn có nhiều hơn ba? Như vậy càng tốt! Một số điểm thưởng rất lớn đang chờ đợi bạn ở độ sâu.