back to home dude

Awesome Happy Heroes

Awesome Happy Heroes

Về Awesome Happy Heroes

Tội phạm đang chiếm lấy thành phố. Bất kỳ nơi nào bạn sống hay làm việc. Những toán cướp có thể chiếm đoạt bất kỳ lúc nào. Đã đến lúc để ngăn chặn chúng lại.