back to home dude

Angry Birds Space 2

Angry Birds Space 2

Về Angry Birds Space 2

Angry Bird trong vũ trụ! Dùng sức của những con chim khác nhau trong hành tinh để bắn hạ tất cả các con lợn! Bạn có thể kiếm được ba ngôi sao ở mỗi cấp độ không?