back to home dude

Adam và Eva 2

Adam và Eva 2

Về Adam và Eva 2

Giúp Adam trốn thoát! Dùng chuột nhấn vào những vật thể khác nhau và tìm cách hoàn thành màn chơi. Bạn có thể chạy thoát khỏi Eva càng xa càng tốt không?