back to home dude

A Goody Life

A Goody Life

Về A Goody Life

Chuyển đến Thị Trấn Goody và bắt đầu một cuộc sống mới. Bạn càng làm tốt bao nhiêu, cuộc sống sau này của gia đình bạn sẽ càng thoải mái và nhiều cơ hội hơn bấy nhiêu. Hãy xem bạn có thể tiến được bao xa ở những thế hệ tiếp theo!