back to home dude

18 Wheeler 3D

18 Wheeler 3D

Về 18 Wheeler 3D

Bạn có giỏi việc lái xe tải? Hãy coi chừng những ngã rẽ và giao thông. Bạn phải đi tới đích mà không gây ra tai nạn.