back to home dude

Zombudoy 1

Zombudoy 1

về Zombudoy 1

Những zombi đang cố gắng ắn cắp đồ ăn của bạn. Hãy dùng vú khĩ để làm nổ tung chúng thành nhiều mảnh và bảo vệ ngôi nhà. Bạn có thể cầm cự được bao lâu?