back to home dude

Zombokill 1

Zombokill 1

Về Zombokill 1

Đằng nào bạn cũng sẽ chết. Hãy giết nhiều người nhất có thể. Đó là hai câu đầu tiên trong trò chơi. Vậy nên, bạn biết mình phải làm gì rồi đấy. Cầm lấy khẩu súng. Bắt đầu bắn. Chúc bạn may mắn.