back to home dude

Zombix 3

Zombix 3

về Zombix 3

Zombies đang chinh phục thế giới. Bây giờ không còn ai để được cứu. Không có chặng đua nào còn để chạy. Chỉ có bạn mà thôi trong sa mạc. Hãy bắn cả ngàn con ma Zombies với súng của bạn để chiến thắng .