back to home dude

Zombies In Central Park

Zombies In Central Park

về Zombies In Central Park

Những con ma này đang lộng hành khắp công viên trung tâm! Xem bạn có thể nhận ra những nhân vật nổi tiếng không, mặc dù họ đang đứng giữa ranh giới sống và chết?