back to home dude

Zombies đừng chạy

Zombies đừng chạy

về Zombies đừng chạy

Bạn phải chạy nhanh hết mức có thể và phải chắc chắn rằng những thây ma đó không bắt được bạn...đánh chúng khi bạn có thể!