back to home dude

Thây Ma Không Biết Nhảy

Thây Ma Không Biết Nhảy

Về Thây Ma Không Biết Nhảy

Lũ thây ma đang tấn công, nhưng may mắn là chúng không biết nhảy! Nhảy lên trên các thùng thưa để chúng không thể chạm đến bạn và dùng khẩu súng để bắn hạ tất cả chúng. Bạn có thể sống sốt được bao lâu?