back to home dude

Zombies at the Gates

Zombies at the Gates

về Zombies at the Gates

Lưu trữ nhiên liệu để xây lâu đài bay và tẩu thoát khỏi những con ma. Sử dụng cuốc chim để khá vỡ những chiếc sọt, những khối vuông, và những con ma cà rống chưa chết.