back to home dude

Zombie Smasher

Zombie Smasher

về Zombie Smasher

Lái chiếc xe của bạn chống đối lại những con ma và ghiền nát chúng. Đừng để cho xe của bạn rơi vào kẻ núi.