back to home dude

Zombie Outbreak 1

Zombie Outbreak 1

về Zombie Outbreak 1

Mỗi nhân vật từ trong thị trấn này đã bị chiến thành những con ma. Loại bỏ chúng từng người một sao cho bạn không bị nhiễm.