back to home dude

Zombie Miner

Zombie Miner

Về Zombie Miner

Công việc của bạn là xây dựng một nơi trú ẩn an toàn trước khi lũ thây ma tấn công! Đồng hồ sẽ cho bạn biết bạn có bao nhiêu thời gian trước khi chúng đến. Bạn có thể sống sót trong những đợt tấn công kinh hoàng không?