back to home dude

Zombie Match

Zombie Match

Về Zombie Match

Hãy cố gắng ghép nhiều rau nhất có thể. Bạn có 100 bước đi để có số điểm cao nhất và cho những thây ma nông trại ăn chay. Hãy tạo ra sự kết hợp lớn trong khi thu thập các loại rau người nông trại muốn. Hãy chơi vui vẻ!