back to home dude

Zombie Exterminator

Zombie Exterminator

về Zombie Exterminator

Tiêu diệt con ma này bằng cách sử dụng tất cả những khả năng: gươm, cung tên và những vũ khí khác.