back to home dude

Zombie đá bóng

Zombie đá bóng

Về Zombie đá bóng

Hãy quyết định tốc độ, chiều cao và sút đầu lâu vào lưới. Đây là một dạng bóng đá hoàn toàn mới mà bạn chưa thử bao giờ.