back to home dude

Zodiac Match

Zodiac Match

về Zodiac Match

cố gắng đưa ít nhất 3 biểu tượng cùng màu nằm cạnh nhau để ghi điểm! Khi bạn đi càng xa, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn!