back to home dude

Yummy Nuts 1

Yummy Nuts 1

về Yummy Nuts 1

Giúp cho chú sóc này trở về với con của nó bằng cách cắt một trong những sợi dây! Đu sang trái và phải, và nhớ là đừng đụng vào những quả cầu gai nào cả! Bạn có thể tập hợp 3 quả hạch ở từng cấp độ không?