back to home dude

Xông lên đồi

Xông lên đồi

về Xông lên đồi

Trình diễn những pha nhào lộn trên sàn nước. Chọn nhân vật và khởi động những chiếc xe bằng tiền mà bạn thu được trong cuộc đua. Cố gắng lấp đầy thanh khí Nitro để tăng vận tốc.