back to home dude

Xoay vòng trái cây

Xoay vòng trái cây

về Xoay vòng trái cây

Cố gắng để loại bỏ tất cả các loại trái cây bằng cách nhóm ba hoặc nhiều hơn các loại trái cây giống nhau.