back to home dude

Xóa sạch trái cây

Xóa sạch trái cây

Về Xóa sạch trái cây

Loại bỏ nhóm có ít nhất hai trong số các loại trái cây giống nhau. Cố gắng để xóa sạch sân chơi.