back to home dude

Xiao Xiao

Xiao Xiao

về Xiao Xiao

Hãy cố gắng đến được căn cứ, nhưng trước tiên phải bắn hết tất cả những kẻ thù.