back to home dude

Xếp quả bóng

Xếp quả bóng

về Xếp quả bóng

Cố gắng để hoàn thành các hàng theo thứ tự để loại bỏ chúng. Làm cho các bong bóng phù hợp!