back to home dude

Xếp hình Simpsons

Xếp hình Simpsons

về Xếp hình Simpsons

Đặt tất cả những mảnh ghép vào đúng vị trí. Dùng nút màu đỏ để lấy một mảnh mới.