back to home dude

Xếp hình: Ba cánh cửa

Xếp hình: Ba cánh cửa

Về Xếp hình: Ba cánh cửa

Chọn số mảnh ghép và hoàn thành trò chơi xếp hình. Nếu bạn có thể đặt những mảnh ghép vào đúng vị trí, bạn sẽ có thể nhìn thấy hình ảnh 3 cánh cửa.