back to home dude

Xe tăng chiến đấu

Xe tăng chiến đấu

về Xe tăng chiến đấu

Hãy bắn tất cả những vật thể bạn gặp phải.