back to home dude

Xây Thăng Bằng 2

Xây Thăng Bằng 2

Về Xây Thăng Bằng 2

Chồng các khối khác nhau lên nhau và hãy chắc chằn rằng chúng không đổ xuống. Hãy cố gắng đến được cấp độ cao nhất mà bạn có thể.