back to home dude

Xây dựng hành tinh

Xây dựng hành tinh

Về Xây dựng hành tinh

Công việc của bạn là đảm bảo sao cho những nguyên tố phát triển đúng cách. Bạn có thể chuyển đổi thứ tự và để cho hành tinh phát triển theo một cách khác.