back to home dude

Xạ thủ xuất sắc

Xạ thủ xuất sắc

về Xạ thủ xuất sắc

Bạn đang ở trong một nơi ẩn náu và bạn phải bắn tất cả bọn khủng bố.