back to home dude

Xạ thủ Foxy

Xạ thủ Foxy

về Xạ thủ Foxy

Foxy là 1 xạ thủ chuyên nghiệp được chính phủ thuê để loại bỏ những mục tiêu quan trọng. Hãy giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ.