back to home dude

World Of Mutants 2: Reincarnation

World Of Mutants 2: Reincarnation

về World Of Mutants 2: Reincarnation

Vào vai chú ruồi đột biến và đối đầu với hàng trăm kẻ thù! Hãy yêu cầu giúp đỡ từ những đồng đội của bạn và nâng cao kỹ năng! Xem bạn có thể sống còn trong thời gian bao lâu nhé?