back to home dude

World Eater Idle

World Eater Idle

về World Eater Idle

Công việc của bạn là phá hủy mọi thứ trên đường đi! Dùng chuột để chọn những hành tinh để tấn công và mua những nâng cấp để có thêm sức mạnh. Bạn có thể quét sạch toàn bộ dải ngân hà không?