back to home dude

Wire Skeleton

Wire Skeleton

về Wire Skeleton

Sợi dây nối với bộ xương này sẽ bắt chước chuyển động của cơ thể người trong trò chơi tương tác này. Bạn có thể sử dụng những sợi dây, nút và thanh trượt để tác động vào vị trí và chuyển động của bộ xương.