back to home dude

Winning Putt

Winning Putt

Về Winning Putt

Đã đến lúc đánh màu xanh. Tôi có được caddy của tôi và chúng ta cùng nhau đánh lỗ này một lúc. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy bước lên và thử thách tôi. Bạn cảm thấy mệt mỏi bởi việc đánh nhau? Hãy cố gắng thử thách mọi người trực tuyến. Hãy lấy 9 sắt và xoay câu lạc bộ.