back to home dude

Willy The Wizard

Willy The Wizard

Về Willy The Wizard

Hãy giúp Willy đánh bại kẻ thù. Anh ta sử dụng tia chớp đặc biệt, hãy nhắm đúng mục tiêu và bắn trúng nhé.