back to home dude

Whack Your Boss

Whack Your Boss

Về Whack Your Boss

Bạn ghét sếp của mình, và đây là cơ hội để trả thù anh ta! Hãy tìm ra 7 món vật khác nhau để đánh vào sếp bạn!