back to home dude

Warlords: Heroes

Warlords: Heroes

về Warlords: Heroes

bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm sự sống! tấn công vào những địa điểm khác nhau và đánh bại tất cả những kẻ thù trên đường đi của bạn! Cố gắng chinh phục tất cả các lãnh thổ!