back to home dude

War Robots 2

War Robots 2

Về War Robots 2

Bảo vệ căn cứ của bạn chống đối lại những con người máy màu xanh. Hãy cẩn trọng và tiêu diệt chúng.