back to home dude

War of Thrones

War of Thrones

về War of Thrones

Tạo ra những hàng hoặc cột của 3 hoặc nhiều những biểu tượng cùng loại để thực hiện những cuộc tấn công và bảo vệ thần chú trong trò chơi chiến thuật này!