back to home dude

Vượt qua ngục tối

Vượt qua ngục tối

về Vượt qua ngục tối

Hãy chạy qua các ngục tối và tiêu diệt tất cả quỷ dữ. Chỉ sau đó, ngục tối tiếp theo mới mở ra cho bạn.