back to home dude

Vượt khỏi ngục tù

Vượt khỏi ngục tù

về Vượt khỏi ngục tù

Bạn đang ở trong tù và muốn thoát ra khỏi đó thật nhanh. Hãy tìm những vật cần thiết có thể giúp bạn trốn thoát.